Skip to main content

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. veri sorumlusu ŞİRKET olarak, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa” ise KVKK olarak anılacaktır.

İşbu aydınlatma metni KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizi toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile yine ilgili kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda ŞİRKET tarafından, ilgili kişi olarak tarafınıza aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirirken sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan şartlar çerçevesinde toplanacak, işlenecek, saklanacak, veride değişiklik olması halinde güncellenecek, mevzuata aykırı olmamak kaydı ile kanun metninde sayılı durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK TARAFINIZDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Talep edilen kişisel verileriniz hizmet verme koşuluna dayandırılmamaktadır.

Muayene Veya Tedavi Olacak Hastalar İçin;

i) Kimlik Bilgileriniz:

Türk vatandaşı olmanız halinde;

1.Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, Kimlik numaranız

Türk vatandaşı olmamanız halinde;

2.Adınız, Soyadınız, Uyruğunuz, Geçici Kimlik Numaranız veya Pasaport Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz,

 

ii) İletişim Bilgileriniz:

3.Türkiye’de bulunan adresiniz

4.GSM Numarasınız, E-Posta Adresiniz,

(YUKARIDA MADDE 1-2-3-4 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’e GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

 

iii) Muayene ve Tedavi sırasında Elde Edilen Test/Tahlil Sonuçlarınız;

5.Muayene ve tedavi süresince ŞİRKET bünyesinde oluşturulan hasta takip dosyanızda sürecin takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız ,diş Röntgeniniz, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz, geçirdiğiniz rahatsızlıklar, kalıcı rahatsızlıklarınız, kan grubunuz, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, (KVKK 6/3f tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.)

6.Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

7.Özel sağlık sigortası ve SGK verileriniz,

8.Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortanıza ilişkin

verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

9.SGK tarafından finanse edilen hizmetler kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

(YUKARIDA MADDE 5-6-7-8-9 DA SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK 5/Ç HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR..)

 

10.ŞİRKET adına açılmış olan web sitesi, sosyal medya hesaplarına yapmış olduğunuz yorumlarınız, verdiğiniz yanıtlar ve yapmış olduğunuz değerlendirilmeler. (KVKK 6/D DE SAYILAN İLGİLİ KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE İŞLENMEKTEDİR.)

11.ŞİRKET bünyesinde gerçekleştirilen muayene ve tedavi süreçlerinize ilişkin ziyaretleriniz sırasında alınan kapalı devre kamera görüntüleriniz (Hastanemiz bünyesinde bulunan her kameranın alt kısmında siz değerli hastalarımızın/ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde sizi aydınlatma metinine yönlendirecek kare kod mevcuttur.)

12.ŞİRKET adına açılmış olan https://www.attelia.com.tr/ adlı web sitesinde doldurmuş olduğunuz formlarda ve anketlerde bizimle paylaşmış olduğunu kişisel verileriniz, konum bilgileriniz.

 

Ziyaretçiler İçin;

13.Hastaya yakınlık dereceniz,

14.ŞİRKET’i ziyaretleriniz sırasında alınan kapalı devre kamera görüntüleriniz (ŞİRKET bünyesinde bulunan her kameranın alt kısmında siz değerli hastalarımızın/ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde sizi aydınlatma metinlerine yönlendirecek ayrıca QR kodlar mevcuttur.)

Personeller Ve Hekimler İçin;

İş Başvurusu Sırasında Toplanan Veriler

15.Adınız, Soyadınız, Cinsiyetiniz,

16.Lisans ve Ön Lisans Eğitim Bilgileriniz,

17.Uzmanlık Alan Bilginiz

18.GSM Numarasınız, E-posta Adresiniz,

19.Yabancı Dil Bilgi Seviyeniz,

(YUKARIDA MADDE 11-12-13-14-15-16-17-18-19 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’ E GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

 

Çalışan Personellerden ve Hekimlerden Toplanan Veriler

20.Adınız, Soyadınız, Cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız, Kimliğiniz veya pasaport Fotokopiniz

21.Adresiniz

22.GSM Numaranız, E-posta Bilgileriniz,

23.Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Numaranız/IBAN Numaranız (Finansal Veriler),

24.Mesleği Yapmanıza Engel Halinizin Olmadığını Gösterir Sağlık Kurulu Raporunuz

25.Uzmanlık Alan Bilgileriniz (YUKARIDA SAYILAN MADDE 20-21-22-23-24-24-25 KVKK 6/Ç YUKARIDAKİ SAYILAN VERİLER HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR)

 

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Kvkk madde 5/1 açık rıza vermeniz durumunda işlenmektedir.
 • Kvkk madde 5/1ç hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir
 • Kvkk madde 5/1d ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması amacıyla işlenmektedir.
 • ŞİRKET’e iş başvurusu yapmanız halinde işe alım sırasında ve devamında; deneyimin, bilgi ve becerilerin aranan kriterlere uygunluğunun denetlenmesi,
 • ŞİRKET çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ŞİRKET demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin icrası ve imzalayan tarafların yetki kontrollerinin sağlanması, ŞİRKET prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, ticari iş güvenliğinin sağlanması ve temini,
 • ŞİRKET tarafından ziyaretçilerden hastalardan, personellerden, hekimlerden ve ŞİRKET’in iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortaklarından topladığı verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması,
 • ŞİRKET bünyesinde çalışan personeller ve hekimler için yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • ŞİRKET tarafından ziyaretçi ve hasta kayıtlarının oluşturulması, takibi, bunun yanında şirket yerleşkesinin disiplininin, güvenliğinin ve denetimlerinin sağlanması
 • Kamu güvenliğinin gerektirdiği durumlarda; talep halinde mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi,
 • Hizmetin sağlanmasının veya işçi – işveren ilişkisi gibi başkaca bir iş ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde anlaşmalı olunan tüzel kişilikler nezdinde taraflar lehine yapılması zorunlu iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Şirket nezdindeki gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması,
 • Ticari kararların verilebilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • Şirket Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, amacıyla işlenmektedir.

Amaçları ile tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

 

3.Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6698 Sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar (Mahkemeler ve İcra Daireleri),
 • ŞİRKET’in tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğu yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Açıkça yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • ŞİRKET’in çalışmakta olduğu avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığı üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • ŞİRKET’in hizmetlerinden faydalandığı veya işbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerine,
 • Kişisel verilerin saklanması konusunda yurt içinde sunucuları bulunan bulut hizmeti sağlayıcıları,

ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI YAPILMAMAKTADIR.

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olmak şartıyla, tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik veya fiziki ortamlarda toplanmaktadır

Madde 1’de detaylıca belirtilen kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin hukuki sebebi;

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, 4537 Sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Sair Yasal Mevzuat Hükümleridir

 

5.Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesine ve T. C. Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinin 07/05/2010 tarihli ek fıkrası uyarınca, ilgili kişi olarak ŞİRKET’e başvurunuz halinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

6.Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak ŞİRKET’e Başvuru Yapmanız

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak ŞİRKET’e yapacağınız başvurulara, ŞİRKET tarafından 30 gün içerisinde olmak kaydıyla, gerekçeli olarak tarafınıza olumlu ya da olumsuz cevap verilecektir. Taraflarca yapılacak olan başvurular kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde ise ŞİRKET maliyeti isteme haklını saklı tutar.

Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300 Muratpaşa/ANTALYA adresine bizzat teslim edebilir,

ozelantalya.halkdissasagligi@hs01.kep.tr adresimiz güvenli elektronik imzalı , mobil imzalı olarak, veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresimiz olan dis@attelia.com.tr ‘ye gönderebilir.

Ve https://www.attelia.com.tr/ adresinden BİZE ULAŞIN bölümünden bize iletebilirsiniz.

7.ŞİRKET Bilgileri (Veri Sorumlusu)

Şirketin İsmi : Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim Bilgileri

Adres : Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300

Muratpaşa/ANTALYA

Telefon : 0530 979 46 42-43 / 0541 312 50 24

: 0090 0242 312 50 24

KEP Adresi : ozelantalya.halkdissasagligi@hs01.kep.tr

MAİL Adresi: dis@attelia.com.tr

Web Adresi : https://www.attelia.com.tr/

TEMSİLCİ : Uzm. Dr. Tevfik YAVUZ – Protez Uzm. – (T.C. No: 44602605478)

 

Detaylı bilgi için ŞİRKET ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Adı Soyadı :_______________________________İmza:_________Tarih:_______________

 

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

 

18 yaşını bitirmemiş hasta için hastaya yakınlık dereceniz nedir?__________________________

 

Hasta Yakını Adı Soyadı :_______________________________İmza :_________Tarih:________

 

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

 

TERCÜMAN

Adı Soyadı:_________________________________İmza:_______________Tarih:_____________

 

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

Tarafıma hasta/hasta yakını tarafından tercüme ettiğim tüm bilgilerin anlaşıldığı söylenmiştir.

(Formun 1 sureti gereği tarafınıza verilecektir.).